Evergreen

Evergreen

Groenbemesters worden algemeen erkend als een onmisbare schakel in verduurzaming van de akkerbouw. Ze spelen een rol in nutriënten behoud, organische stof toevoer, stikstofbinding, bodembescherming, structuurvorming, waterhuishouding en biodiversiteit. Er vindt veel onderzoek plaats, de overheid heeft maatregelen voorgeschreven en de praktijk is in beweging gekomen. De huidige kennis en de in agrarische kringen resterende kennisvragen zijn voornamelijk gericht op éénjarige effecten: stikstofoverdracht, beworteling, snelheid beginontwikkeling, vorstgevoeligheid, grondbedekking, organische stof productie ondergrond en bovengronds, relatie tot aaltjespopulaties. Wat ontbreekt is kennis van de rol van de groenbemesters in de totale vruchtwisseling. Dan gaat het om effecten op bodem organische stof en stikstofmineralisatie op termijn, structuurverbetering en (bodem)biodiversiteit die cumulatief over de tijd kunnen leiden tot een verhoging van de stikstofefficiëntie en dus verlaging van de stikstofaanvoer. Het project Evergreen gebruikt alle beschikbare kennis over groenbemesting en plaatst die in een langer tijdsperspectief.

Op de SPNA proefboerderijen Ebelsheerd en Kollumerwaard worden gedurende twee jaar proefvelden aangelegd in zowel het gangbare als het biologisch beheerde bedrijfsgedeelte. Een meetprogramma legt de ontwikkelingen vast in zowel de verschillende betrokken groenbemesters als in bodemkwaliteit; ook het opvolgende gewas wordt gemonitord. Parallel hieraan worden op vier akkerbouwbedrijven demovelden aangelegd met dezelfde groenbemesters. Het gaat om twee gangbare en twee biologische bedrijven, op zware grond (zoals Ebelsheerd) en lichte grond (zoals Kollumerwaard). Met alle opgedane kennis en gegevens wordt de bestaande App Ndicea geactualiseerd en de groenbemesters database daarbinnen verder gedifferentieerd. Ook wordt de App specifiek gemaakt voor de noordelijke regio.

  • Looptijd juli 2019- december 2021
  • Partners: , akkerbouwers in de noordelijke kleischil, Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA), ), telersvereniging Biowad, Louis Bolk Instituut, Burgt Agrarische Diensten
  • Financiering: provincie Groningen, Europese Unie, Wageningen Universiteit en Research, Stichting Biowerk, Louis Bolk Instituut, anderen.
  • Projectleider: Geert-Jan van der Burgt

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma voor Plattelandsontwikkeling “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.