PROJECTEN

Trijntje

Trijntje: Ontwikkeling app voor inzicht in bodem- en waterkwaliteit

In het project wordt in nauwe samenwerking met de praktijk (testakkerbouwers en erfbetreders uit het Biowerk gebied) de Trijntje app ontwikkeld waarmee de akkerbouwer relevante informatie en inzicht krijgt om optimale keuzes te maken rond maatregelen in bodembeheer.  TRIJNTJE koppelt daarnaast het effect van de maatregel, terug naar de app van de gebruiker. Het informatie aanbod wordt afgestemd op de informatiebehoefte van de gebruiker.

 

 

View Project
Biologische landbouw in de EDR

Grensoverschrijdende clusters biologische landbouw in de Eems Dollard Regio

In de Eems-Dollard Regio is de biologische landbouw weinig ontwikkeld. Aan de Groninger zijde loopt vanuit de provincie Groningen een meerjarig programma voor stimulering van de biologische sector. Aan de Duitse zijde zijn een aantal biologische bedrijven (in omschakeling) actief. Met dit project wordt ingezet op een betere samenwerking en kennisuitwisseling tussen Nederlandse en Duitse boeren. Kenniscentrum Ebelsheerd en Öko-Kompetenz Zentrum Niedersachsen zijn hierin belangrijke schakels.

View Project
Studiegroep

Studiegroep Oriëntatie biologische landbouw voor het noordelijke Waddenklei-gebied.

Biodiversiteit, milieuprestaties, circulaire landbouw – allemaal onderwerpen die nu veel in het nieuws zijn. Zowel de provincie Groningen en Fryslân zien de biologische landbouw als duidelijke voortrekker bij deze transitie. Zeker nu de vraag naar biologische producten groot is en blijft groeien. Daarom is er in voorjaar 2019 een nieuwe studiegroep in een brede samenstelling opgestart, bestaande uit: biologische boeren, boeren in omschakeling en boeren die zich aan het oriënteren zijn om (wellicht op termijn) om te schakelen naar biologische landbouw.

View Project
Stikstof Telen

Vlinderbloemige als basis voor een natuurinclusieve landbouw.

In het project “Stikstof Telen” wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen. Dit houdt in 100% eigen stikstofwinning met eigen maaimeststoffen en het gebruik van niet-kerende grondbewerking.

View Project
Evergreen

Groenbemesters zijn een onmisbare schakel in de verduurzaming van de akkerbouw. Ze spelen een rol in nutriënten behoud, organische stof toevoer, stikstofbinding, bodembescherming, structuurvorming, waterhuishouding en biodiversiteit. Er vindt veel onderzoek plaats, de overheid heeft maatregelen voorgeschreven en de praktijk is in beweging gekomen. De huidige kennis en de in agrarische kringen resterende kennisvragen zijn voornamelijk gericht op éénjarige effecten. Wat ontbreekt is kennis van de rol van de groenbemesters in de totale vruchtwisseling. Het project Evergreen gebruikt alle beschikbare kennis over groenbemesting en plaatst die in een langer tijdsperspectief.

View Project
Planty Organic (afgerond)

Onderzoek biologische akkerbouw met volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking

De Nederlandse (biologische) landbouw is sterk afhankelijk van mest, en waar het gaat om gangbare landbouw van kunstmest. De drijfveer van het samenwerkingsverband Biowad was het verkennen van de toekomstige circulaire natuurinclusieve akkerbouw door de grens op te zoeken van wat mogelijk lijkt. In dit geval ging het om twee uitgangspunten: volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking.

View Project