Planty Organic

Planty Organic

De Nederlandse (biologische) landbouw is sterk afhankelijk van mest, en waar het gaat om gangbare landbouw van kunstmest. De drijfveer van het samenwerkingsverband Biowad was het verkennen van de toekomstige circulaire natuurinclusieve akkerbouw door de grens op te zoeken van wat mogelijk lijkt. In dit geval ging het om twee uitgangspunten: volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking. Dit is de basis voor het project Planty Organic. Dit 100% plantaardige model betekent een forse wijziging van de mindset.

In het Planty Organic proefveld, gelegen op proefbedrijf ‘Kollumerwaard’ van SPNA, wordt een volwaardig biologisch akkerbouwsysteem ontwikkeld met drie basis uitgangspunten:

  • volledig eigen stikstofvoorziening middels leguminosen
  • inzet van (eigen) maaimeststoffen
  • niet-kerende grondbewerking

Vanaf aanvang is er uitsluitend bedrijfseigen stikstof via leguminosen aangevoerd en door middel van maaimeststoffen, groenbemesters en gewasresten beschikbaar gekomen voor de gewassen. De opbrengsten liggen op een redelijk niveau en de onkruiddruk was beheersbaar. De bodem- en gewasanalyses op NPK en sporenelementen laten geen dalende tendens zien. Dit type grond heeft een dusdanige voorraad aan mineralen dat vijf jaar bedrijfsvoering zonder externe aanvoer geen analyseerbare verarming van bodem of gewas tot gevolg heeft.

Conclusie

De hoofdconclusie van het project is dat biologische akkerbouw met volledig eigen stikstofvoorziening en niet-kerende grondbewerking in praktijk haalbaar is met goede resultaten op het terrein van People – Planet – Profit, en dat de hier toegepaste agro-ecologische mechanismen van nut kunnen zijn voor de verduurzaming van de hele landbouw. De resultaten zijn te raadplegen op de website van SPNA en het gehele rapport is te downloaden op de Louis Bolk website.

Looptijd

Het project is inmiddels afgerond. De looptijd was van 2011- 2016.

Gedurende de looptijd van het project ontstonden verbredende en verdiepende vragen. Deze vragen staan centraal in het opvolgende project ‘Stikstof telen

Partners

Biowad, Biowerk, provincie Groningen, provincie Friesland, Provincie Groningen, Rabobank en Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, SPNA, Louis Bolk Instituut en Avestura.