Stikstof telen

Stikstof telen

Vlinderbloemige als basis voor een natuurinclusieve landbouw. In het project “Stikstof Telen” wordt een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem ontwikkeld en overdraagbaar gemaakt met maximale inzet van natuurlijke processen en resulterend in minimale (milieu) verliezen en marktconforme opbrengsten. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen. Dit houdt in 100% eigen stikstofwinning met eigen maaimeststoffen en het gebruik van niet-kerende grondbewerking.
Dit project is een vervolg op het innovatietraject “Planty Organic” dat in 2016 is afgerond. Hoofdconclusie van dit onderzoek was dat het 100% plantaardige model een succesverhaal lijkt, maar dat enkele essentiële schakels in de kennis nog ontbreken. Onder succes wordt dan verstaan: het productiepotentieel blijft behouden, de bedrijfszekerheid neemt toe, klimaatadaptatie en – mitigatie worden gediend, de verliezen naar water en lucht zijn minimaal en de biodiversiteit neemt toe.

Voor een verdere ontwikkeling en acceptatie in de praktijk zijn nog vervolgstappen nodig. Dat is als eerste een grondige analyse en definitieve onderbouwing van de werkzame mechanismen organische stof, stikstof en fosfaat binnen het systeem (wat zijn de succesfactoren). Ten tweede is een vergelijking nodig met de actuele praktijk van de akkerbouw in Noord-Nederland, zowel biologisch als gangbaar. Ten derde is uitwisseling en overdracht van kennis en ervaring een onmisbare schakel. Enerzijds: benutten van kennis in andere EU-staten. Anderzijds: laten zien dat het kan en profijtelijk is. Deze vragen zijn de kern van het project Stikstof telen.  

  • Looptijd: december 2018 – december 2020
  • Partners: Telersvereniging Biowad, SPNA locatie Kollumerwaard, Burgt Agrarische Diensten
  • Financiers: provincie Friesland, Europese Unie, Brancheorganisatie Akkerbouw
  • Projectleider: Geert-Jan van der Burgt

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Programma voor Plattelandsontwikkeling “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”