Trijntje

Trijntje

Trijntje: Ontwikkeling app voor inzicht in bodem- en waterkwaliteit

In het project wordt in nauwe samenwerking met de praktijk (testakkerbouwers en erfbetreders uit het Biowerk gebied) de Trijntje app ontwikkeld waarmee de akkerbouwer relevante informatie krijgt inzicht krijgt om t.a.v. bodembeheer maatregelen de optimale keuzes te maken. TRIJNTJE koppelt daarnaast het effect van de maatregel, terug naar de app gebruiker. Het informatie aanbod wordt afgestemd op de informatie behoefte van de gebruiker

Bovenliggend doel

Behoud en versterking van de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de door de Groningse akkerbouwers geëxploiteerde bodem (specifiek klei) met als doel het terugdringen van de emissie van nutriënten en residuen van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater en het optimaliseren van het waterbeheer van de percelen.

Doelstelling TRIJNTJE

Het voor een brede groep akkerbouwers op een zodanige wijze beschikbaar maken van de in Nederland aanwezige data met betrekking tot perceelinformatie, gangbare beheermaatregelen en rekenmodules ten aanzien van te verwachten effecten van maatregelen op de bodem dat de boer voor elk perceel deze informatie kan vergaren en beheerscenario’s kan doorrekenen op grond waarvan hij voor zijn perceel de juiste beheerstrategie kan bepalen.

De bodem is de basis voor iedere akkerbouwbedrijf. Er is veel kennis beschikbaar, maar de onderlinge relaties zijn complex. Vooral waar het gaat om inzicht in effectieve maatregelen en daaraan verbonden kosten en opbrengsten. Dat maakt het voor een boer lastig om onderbouwd keuzes te maken. Daarnaast staat de waterbeheerder voor een grote opgave om voor 2027 de doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water te realiseren. Het beheer van de bodem is voor een belangrijk deel bepalend voor het al dan niet halen van de doelstellingen. In dit project wordt daarom vanuit de belangen van de boer en waterbeheerder samengewerkt om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de bodem en de relatie met het water en de effectiviteit van mogelijke maatregelen.

Projectgegevens

  • april 2018 – november 2021
  • Partners : Waterschap Noorderzijlvest, provincie Groningen, Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA), Praktijkonderzoek Akkerbouw, Groene Ruimte en Vollegrondgroenten (PAGV).
  • Projectleider René Elsendoorn.